zamknij

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLITYKI PLIKÓW COOKIES

Informujemy, że do celów optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie i dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.

english
version

STATUT FUNDACJI
Tekst jednolity Statutu Fundacji Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym SALUS

obejmujący zmiany wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 08.01.2008 r.STATUT FUNDACJII Postanowienia ogólne.

§ 1

Fundacja nosi nazwę:

Fundacja Pomocy Dzieciom l Osobom Niepełnosprawnym SALUS

i zwana jest dalej Fundacją.

§ 2

Siedzibą Fundacji jest Klewno 67 w gminie Reszel.
II Cele Fundacji

§ 3

Celem Fundacji jest realizacja zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie użytecznych takich jak:

1. Opieka i pomoc społeczna.

2. Ochrona zdrowia.

3. Oświata i wychowanie.
III Majątek Fundacji.

§ 4

Majątek Fundacji stanowią:

1. Składniki majątkowe przekazane przez Fundatorów w akcie fundacyjnym - Oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji - akt notarialny z dnia 4 lutego 2000 roku Repertorium „A" 617/2000 podpisany w biurze notarialnym w Kętrzynie województwo warmińsko-mazurskie, to jest:

a) Elżbieta Ziober przeznacza, stanowiącą jej własność nieruchomość rolną zabudowaną budynkiem mieszkalnym, stodołą, oborą i szopą, o wartości 140 000zł (sto czterdzieści tysięcy zł), położoną w Klewnie gmina Reszel oznaczoną numerem działki gruntu 206 o obszarze 14,47 ha, objętej księgą wieczystą Kw. Nr 7168 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kętrzynie Wydział Ksiąg Wieczystych,

b) Władysław Jan Sytniewski przeznacza stanowiące jego majątek odrębny: zestaw komputerowy (jednostka główna z CD.-ROM i kartą dźwiękową, monitor, klawiatura, zestaw głośników)) PC 486 DX4 l00MHz o numerze identyfikacyjnym SN 460021-64051-062 o wartości 2000zł (dwa tysiące zł), z drukarką Panasonic KX-P2130 o numerze identyfikacyjnym 6BMCJA03093 o wartości 500zł (pięćset zł), oraz samochód osobowy Polski Fiat 1500 o numerze rejestracyjnym ONL 9409, numerze nadwozia 405143, numerze silnika GD 2000554 łącznie z dowodem rejestracyjnym R 0685828, o wartości 1500zł (jeden tysiąc pięćset zł).

2. Środki pieniężne, rzeczowe i prawne nabyte w toku działalności Fundacji.
IV Zasady działania Fundacji.

§ 5

Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 4 lutego 2000 roku Repertorium „A" 617/2000 i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach z późniejszymi zmianami - tekst jednolity Dz. Ustaw z 1991 r. nr 46, poz.203 i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 6

Fundacja działa na terytorium Polski.

§ 6a
Fundacja może poszukiwać współpracowników za granicą i przyjmować wsparcie finansowe z zagranicy w celu realizacji celów statutowych

§ 7

1. Na działalność statutową Fundacja przeznacza majątek przekazany przez fundatorów, rzeczy uzyskane ze zbiórek, darowizn, wpływy pieniężne uzyskane z dotacji, aukcji, loterii, sprzedaży „cegiełek." a także: darowizny, zapisy, spadki, subwencje, które Fundacja może przyjmować zarówno z kraju, jak i z zagranicy.

2. Fundacja może również przyjmować świadczenia przekazywane przez, osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, instytucje i organizacje.

3. Fundacja może rozporządzać środkami oddanymi na przechowanie i zawierać umowy dożywocia.

§ 8

Fundacja może tworzyć w miejscowości będącej jej siedzibą, jak i poza siedzibą: agencje, biura, ekspozytury, ośrodki i inne placówki realizujące jej cele statutowe.

§ 9

W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie określonych czynności lub zadań.

§ 9a

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony w całości na realizację celów statutowych.

§ 10

Działalność statutową Fundacja prowadzi: bezpośrednio u destynariuszy, na terenie i w budynkach będących jej własnością, nieruchomościach użyczonych, wynajmowanych.

§ 11

Fundacja działa w oparciu o roczne plany działania, określające przewidywane w tym czasie rodzaje i formy działalności statutowej.

§ 11a
Stosownie do art.20, pkt. 7 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku - o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku, Nr 96, poz.873 z późniejszymi zmianami), Fundacja wyklucza ze swojej działalności następujące działania:

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

b) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku - o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku, Nr 96, poz.873 z późniejszymi zmianami)

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich.V Formy działalności Fundacji.

§ 12

Fundacja realizuje cele dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych i ich rodzin, uznając ich za najważniejszych w swojej działalności, nie wyklucza jednak niesienia pomocy w przypadkach trudnej sytuacji materialnej innych osób i rodzin, a realizacja celów odbywać się będzie w następujących formach:

1. Finansowanie:

a) kosztów związanych z nauką dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach średnich i wyższych,

b) kosztów leczenia, rehabilitacji, rekonwalescencji,

c) kosztów zaspokajania podstawowych potrzeb bytowych.

2. Organizowanie:

a) zajęć rozwijających zainteresowania, uzdolnienia i umiejętności w ramach opieki pozaszkolnej,

b) spotkań integracyjnych dzieci i młodzieży,

c) imprez okolicznościowych,

d) imprez widowiskowych, artystycznych, rozrywkowych, sportowych.

3. Szkolenie:

a) poprzez prowadzenie kursów utrwalania wiedzy, dokształcających, zawodowych, uprawniających,

b) organizowanie seminariów, konferencji, sympozjów.

4. Poradnictwo i doradztwo:

a) w postaci organizowania pomocy prawnej, organizacyjnej, medycznej i rehabilitacyjnej w formie grupowej i indywidualnej,

b) poprzez umożliwienie dostępu do informacji internetowej,

5. Działalność wydawnicza:

a) wydawanie biuletynu fundacji, informatorów,

b) w postaci wydawania lub współudziału w wydawaniu pozycji książkowych, związanych tematycznie z celami fundacji.

6. Pomoc rzeczowa:

a) w formie celowej, jako rozdawanie bonów żywnościowych, dożywianie dzieci w szkołach,

b) na zasadzie zbiórki rzeczy nowych i używanych i ich rozdawanie potrzebującym,

c) poprzez prowadzenie jadłodajni dla potrzebujących takiej pomocy,

d) jako rozdawanie artykułów żywnościowych i innych, pozyskanych od producentów, handlowców lub wyprodukowanych przez fundację.

7. Utworzenie i prowadzenie Fundacyjnego Domu Opieki dla osób niepełnosprawnych z różnych przyczyn pozbawionych opieki stałej lub czasowej poprzez zapewnienie pensjonariuszom stałym i przebywającym czasowo:

a) opieki całodobowej,

b) opieki dziennej,

c) indywidualnych i grupowych zajęć rehabilitacyjnych,

d) indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych,

e) stałej opieki medycznej.

8. Utworzenie i prowadzenie ośrodka rekreacyjnego:

a) jako działalność w zakresie: wczasów, kolonii, półkolonii, obozów: utworzenie pola namiotowego, kempingu,

b) organizowanie imprez rekreacyjnych,

c) spotkań integracyjnych.

9. Utworzenie i prowadzenie ośrodka rehabilitacyjnego w postaci:

a) prowadzenia działalności rehabilitacyjnej: zdrowotnej, zawodowej, społecznej,

b) działalności profilaktycznej,

c) działalności terapeutycznej (hipoterapia, hydroterapia, terapia zajęciowa i inne) .

10. Realizowanie konkretnych zadań, zgodnych z celami i zakresem działania fundacji, zleconych przez organy administracji państwowej sprawujące nadzór nad Fundacją.
VI Zakres działalności Fundacji.

§ 13

Fundacja działa w sferze zadań z zakresu:

a) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

b) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

c) ochrony i promocji zdrowia;

d) nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
Fundacja prowadzi swoją działalność statutową na rzecz: dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz rodzin, których członkowie są niepełnosprawni. Nie wyklucza to jednak pomocy pozostałym rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, lub ich członkom. W uzasadnionych przypadkach, Fundacja pomaga organizacjom i instytucjom prowadzącym taką samą lub zbliżoną działalność.

§ 14

Cel opieka i pomoc społeczna Fundacja realizuje w zakresie:

1. opieki dziennej i całodobowej nad osobami, młodzieżą i dziećmi niepełnosprawnymi,

2. pomocy osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji materialnej,

3. współpracy z instytucjami i organizacjami opieki i pomocy społecznej i organami administracji rządowej.

§ 15

Ochrona zdrowia realizowana jest w zakresie:

1. terapii i profilaktyki,

2. rehabilitacji zdrowotnej i społecznej,

3. współpracy z instytucjami i zakładami opieki zdrowotnej i organami administracji rządowej.

§ 16

Działalność Fundacji w oświacie i wychowaniu zawiera się w zakresie:

1. organizowania wczasów, kolonii, półkolonii, obozów,

2. prowadzenia zajęć szkolnych i pozaszkolnych,

3. rozwijania zainteresowań,

4. organizowania szkoleń, seminariów, konferencji, sympozjów,

5. organizowania kursów: utrwalania wiedzy, dokształcających, zawodowych,

6. działalności informacyjnej, w tym pomocy w dostępie do nowoczesnych źródeł wiedzy (internet),

7. działań integracyjnych,

8. działalności wydawniczej,

9. współpracy z placówkami naukowymi, oświatowymi, wychowawczymi i oświatowe - wychowawczymi i organami administracji rządowej.
VII Organy Fundacji

§ 17

Organami Fundacji są: Rada Fundatorów , Zarząd Fundacji oraz Komisja Kontrolna.
§ 17a

1. Rada Fundacji powołuje Komisję Kontrolną, której członkowie spełniają wymagania art.20, pkt. 6 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku - o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku, Nr 96, poz.873 z późniejszymi zmianami)., której członkowie nie mogą:

a) pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, z członkami Zarządu,

b być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

c) otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Kontrolnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).

2. Kadencja członków Komisji Kontrolnej trwa 4 lata.

3. Komisja Kontrolna składa się co najmniej z 2 członków.

4. Komisja wybiera ze swojego składu Przewodniczącego, który prowadzi jej obrady.

5. Posiedzenia Komisji Kontrolnej odbywają się co najmniej raz w roku.

6. Z posiedzenia sporządzony jest protokół, podpisany przez obecnych członków Komisji.§ 17 b

Komisja Kontrolna w celu wykonania swych zadań kontrolnych wewnętrznych Fundacji jest uprawniona do:

  1. stałego nadzoru nad finansową działalnością fundacji,

  2. badania sprawozdań, zwłaszcza finansowych pod względem zgodności ze stanem faktycznym oraz z dokumentami i dowodami księgowymi,

  3. sporządzania protokołów zatwierdzających sprawozdania finansowe,

  4. badania przestrzegania przez Fundację stosownych przepisów prawa,

  5. żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

  6. żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
§17 c

Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji lub Komisji Kontrolnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.


VIII Skład Rady Fundatorów.

§ 18

Radę stanowią:

1. Fundatorzy wyszczególnieni w akcie notarialnym z dnia 4 lutego 2000 roku Repertorium „A" 617/2000 z 4 lutego 2000r.

2. Przedstawiciele osób prawnych i fizycznych oraz organizacji i instytucji nie mających osobowości prawnej, włączeni do składu Rady na mocy uchwały Rady.

§ 19

1. Rada może podjąć uchwałę o włączeniu do swojego składu przedstawicieli osób prawnych, fizycznych, instytucji państwowych i innych organizacji nie mających osobowości prawnej, jeżeli Rada uzna, że dokonane przez te podmioty na rzecz Fundacji przysporzenie majątkowe lub inne zasługi są korzystne i znaczące dla realizacji celów Fundacji. Każdy podmiot jest reprezentowany przez jednego przedstawiciela.

2. Okres piastowania funkcji członka Rady przez przedstawicieli wynosi 3 lata. Nie wyklucza to powołania ich na członka Rady na następną kadencję.

3. Postanowienie ust. 2 nie wyłącza odwołania przez fundatorów i przez inne osoby swoich przedstawicieli w Radzie przed upływem kadencji, na którą zostali desygnowani, ani powołania tych samych przedstawicieli na kolejną kadencję.

4. W miejsce przedstawiciela, którego członkostwo w Radzie ustało przed upływem kadencji, uprawniony podmiot desygnuje na okres pozostały do końca kadencji inna osobę

5. .Rada może postanowić, że włączenie do jej składu przedstawicieli wymienionych w ust. l następuje tylko na okres kadencji, w toku której osoby te zostały powołane do Rady.
IX Organizacja Rady Fundatorów

§ 20

1. Pierwsze zebranie Rady nowo utworzonej Fundacji zwołuje Elżbieta Ziober.

2. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera spośród członków: Przewodniczącego i Sekretarza Rady.

3. Każde następne zebranie zwołuje Przewodniczący Rady.

4. Członkowie Rady powinni być zawiadomieni o zebraniu i przewidywanym porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

5. Obrady na posiedzeniach prowadzi Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Sekretarz; w razie nieobecności Przewodniczącego Rady i Sekretarza, obrady prowadzi członek Rady powołany przez obecnych na posiedzeniu członków Rady.

6. Do ważności zebrania Rady wymagana jest obecność przynajmniej połowy ogólnej liczby członków.

7. W przypadku nie spełnienia warunku z ust. l Przewodniczący wyznacza następny termin zebrania. Wówczas zebranie jest ważne bez względu na liczbę obecnych członków Rady.

8. Na wniosek Zarządu albo na żądanie 1/2 członków Rady należy zwołać nadzwyczajne zebranie Rady, nie później niż w ciągu 2 tygodni. Wniosek lub żądanie powinny być zgłoszone na piśmie i określać przedmiot zebrania.

9. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Statucie, uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów.

10. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na życzenie przynajmniej 1/4 obecnych na zebraniu

członków Rady.

11 .Uchwały Rady powinny być zaprotokołowane i podpisane przez przewodniczącego posiedzenia i protokolanta.

12. Do ważności zebrania Rady wymagana jest obecność przynajmniej połowy ogólnej liczby członków.

13. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Statucie, uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów.

14. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na życzenie przynajmniej 1/4 obecnych na zebraniu członków Rady.

15. Uchwały Rady powinny być zaprotokołowane i podpisane przez przewodniczącego posiedzenia i protokolanta.
16.Nie wyklucza się możliwości uchwalenia przez Radę zwrotu kosztów związanych z pełnieniem funkcji członka Rady.
X Obowiązki Rady.

§ 21

1.Rada Fundatorów jest organem programowym Fundacji i pełni funkcję walnego zebrania.

2.Rada zobowiązana jest do:

a) uchwalania na wniosek zarządu długoterminowych planów działalności Fundacji

b) rozpatrzenia rocznego sprawozdania Zarządu,

c) podjęcia decyzji o udzieleniu lub nie udzieleniu członkom Zarządu absolutorium w ciągu trzech miesięcy od upływu okresu sprawozdawczego,

d) rozpatrywanie innych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,

e )odbywania posiedzeń co najmniej raz w ciągu roku,
XI Uprawnienia Rady.

§ 22

Rada jest uprawniona do:

1. wybierania i powoływania członków Zarządu, oraz określania jego składu,

2. nadzorowania działalności Zarządu, określania zasad wynagrodzenia dla jego członków,

3. zatwierdzania regulaminu organizacyjnego Fundacji, zasad wynagrodzeń i innych aktów normatywnych,

4. wglądu w każdą działalność Fundacji,

5. żądania od Zarządu wyjaśnień, dokumentów, sprawozdań,

6. zawieszania w czynnościach lub odwoływania z ważnych powodów członków Zarządu,

7. delegowania członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu,

8. powoływania i odwoływania do Rady przedstawicieli osób prawnych oraz osób fizycznych, instytucji, organizacji, w tym nie mających osobowości prawnej ,

9. udzielania zezwoleń na zbycie lub obciążenie nieruchomości Fundacji,

10. decydowania o utworzeniu funduszy celowych i sposobie nimi zarządzania,

11. udzielania pokwitowania Zarządowi z wykonywanych przez Zarząd obowiązków,

12. podejmowania uchwał w sprawie zmiany statutu, połączenia się z inną fundacją,

13. podejmowania uchwały w sprawie likwidacji Fundacji,

14. wykonywania innych uprawnień przewidzianych w niniejszym statucie.
XII Skład i organizacja Zarządu Fundacji.

§ 23

1. Zarząd może być wieloosobowy i składa się z Prezesa oraz jednego lub więcej członków zwanych Wiceprezesami. Liczbę członków Zarządu zwanych Wiceprezesami, określa Rada.

2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

3. Postanowienie ust. 2 nie wyłącza możliwości podziału między członków Zarządu rodzaju spraw, za których prowadzenie będą oni osobiście odpowiedzialni.

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

5. O posiedzeniu, którego przedmiotem jest zwykła działalność Fundacji, należy powiadomić w sposób zwyczajowo przyjęty wszystkich członków Zarządu, kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji i pełnomocników, którzy uczestniczą w posiedzeniu z głosem doradczym, nie później niż na tydzień przed terminem posiedzenia. W sytuacjach nagłych posiedzenia zarządu mogą się odbywać bez zachowania terminów.

6. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów.

7. Głosowanie jest jawne, chyba, że którykolwiek z członków Zarządu zażąda głosowania tajnego.

8. Uchwały powinny być protokołowane i podpisane przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.
XIII Powoływanie Zarządu.

§ 24

l. Prezesa Zarządu, wybiera w tajnym głosowaniu Rada.

2. Prezes Zarządu zatrudnia pozostałych pracowników Fundacji

3. Kadencja prezesa zarządu oraz członków Zarządu trwa 5 lat. Nie wyklucza to powołania ich na następną kadencję.

4. Zgodnie z §17c, w przypadku wyboru członka Rady lub Komisji Kontrolnej do Zarządu, członkostwo w Radzie lub Komisji Kontrolnej zostaje zawieszone na czas pełnienia funkcji członka Zarządu.

5. Przed upływem kadencji członek Zarządu, w tym Prezes Zarządu, może być odwołany przez Radę w tajnym głosowaniu większością 2/3 głosów.

6. Kwalifikowana większość głosów nie jest wymagana, jeżeli wniosek o odwołanie zostanie zgłoszony w następstwie nie udzielenia absolutorium.

7. Rada może postanowić, że niektórzy albo wszyscy członkowie Zarządu będą wykonywać swoje obowiązki w ramach umowy o pracę, określając jednocześnie wysokość wynagrodzenia.

8. Członkom Zarządu nie zatrudnionym w Fundacji na podstawie umowy o pracę Rada może przyznać zwrot kosztów poniesionych w związku z ich udziałem w pracach Zarządu
XIV Obowiązki Zarządu.

§ 25

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

2. Zarząd Fundacji jest zobowiązany do:

a) zgłoszenia Fundacji do rejestru sądowego oraz zmian statutu, połączenia i likwidacji fundacji,

b) prowadzenia księgi protokołów uchwał Zarządu i Rady,

c) udzielania kontrolującym i Radzie wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawieniem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących Fundacji,

d) sporządzania i składania wymaganych prawem sprawozdań z działalności Fundacji,

e) ustalania rocznych programów działalności statutowej,

f) zapewnienia właściwego prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej,

g) wykonywania zaleceń uprawnionych organów kontrolnych,

h) prowadzenia spraw Fundacji - dotyczy to każdego członka Zarządu.
XV Uprawnienia Zarządu.

§ 26

Zarząd Fundacji jest upoważniony do:

1. kierowania działalnością Fundacji,

2. zarządzania majątkiem Fundacji,

3. reprezentowania Fundacji w sądzie i poza sądem,

4. prowadzenia spraw Fundacji - dotyczy to każdego członka Zarządu,

5. składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, podpisywania umów,

6. opracowania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Fundacji, zasad wynagrodzeń i innych aktów normatywnych Fundacji,

7. udziału w posiedzeniach Rady,

8. ustanawiania pełnomocników Zarządu do poszczególnych spraw,

9. sprawdzania uprawnień (upoważnień) osób przeprowadzających czynności kontrolne,

10. do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji oraz podpisywania dokumentów w imieniu Fundacji na następujących zasadach:

a) samodzielnie - każdy członek Zarządu, w zakresie zwykłego zarządu

b) Prezes zarządu, jeśli skutkiem oświadczenia woli będzie zbycie części nieruchomości (na podstawie zezwolenia Rady Fundatorów) .
XVI Połączenie się z inną fundacją.

§ 27

Fundacja może w szczególnie uzasadnionych przypadkach łączyć się z inną fundacją, może też przejmować na zasadzie włączenia inne fundacje oraz może stanowić część innej fundacji na mocy uchwały Rady większością co najmniej 2/3 głosów.
XVII Zmiany celu i statutu Fundacji.

§ 28

Zmiana Statutu Fundacji może nastąpić na podstawie uchwały Rady większością 2/3 głosów; zmiana może dotyczyć również celów Fundacji.
XVIII Likwidacja Fundacji.

§ 29

1. Rada może postanowić o zlikwidowaniu Fundacji, gdy zachodzą ku temu przyczyny.

2. W przypadku likwidacji Fundacji na podstawie uchwały Rady Fundatorów albo w sposób przewidziany w art. 15 ust. 2 ust. 3 ustawy o fundacjach, Rada podejmuje uchwałę o przekazaniu pozostających po likwidacji środków majątkowych organizacjom bądź instytucjom spełniającym cele identyczne lub zbliżone do celów Fundacji.
XIX Postanowienia końcowe.

§ 30

Statut niniejszy został ustalony przez Fundatorów zgodnie z treścią oświadczenia woli o ustanowieniu Fundacji z dnia 4 lutego 2000 roku Repertorium „A"617/2000 i staje się obowiązujący z chwilą zarejestrowania Fundacji.
§ 30a

Stosownie do art.20, pkt. 7 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku - o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku, Nr 96, poz.873 z późniejszymi zmianami), Fundacja wyklucza ze swojej działalności następujące działania:

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

b) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku - o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku, Nr 96, poz.873 z późniejszymi zmianami)

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich.
Galerie zdjęć
Nasza okolica »
Możesz przekazać nam darowniznę korzystając z systemu AllPay
więcej »
pomoc dzieciom
1 procent
jeden procent
organizacja pożytku publicznego
organizacje pożytku publicznego
fundacje pożytku publicznego
fundacja pożytku publicznego
instytucje pożytku publicznego
fundacje pozarządowe
1 podatku